Zi-JuanLan,Dong-Lei Chen,Xiang Li,Xiao-Feng Huang,Ling-Yan He,Yan-Ge Deng,Ning Feng and Min Hu, Modal characteristics of carbonaceous aerosol size distribution in an urban atmosphere of South China,Atmospheric Research,2010