Sathiyamurthi Ramasamy,Akira Ida,Charlotte Jones,Shungo Kato,Hiroshi Tsurumaru,Iori Kishimoto,Shio Kawasaki,Yasuhiro Sadanaga,Yoshihiro Nakashima,Tomoki Nakayama,Yutaka Matsumi,Michihiro Mochida,Sara Kagami,Yange Deng,Shuhei Ogawa,Kaori Kawana,Yoshizumi Kajii, Total OH reactivity measurement in a BVOC dominated temperate forest during a summer campaign, 2014, Atmospheric Environment, 2016